zero to one

[รีวิว] zero to one จาก 0 เป็น 1

จาก 0 เป็น 1 หนังสือเกี่ยวการสร้างธุรกิจและปัจจัยที่คุณควรสังเกตุ ผ่านประสบการณ์บอกเล่าของ peter thiel ผู้ก่อตั้ง PayPal และเป็นนักลงทุนคนแรกของ facebook

Copyright © 2017. All rights reserved.