Daniel Coyle

52 เคล็ดวิชา เปลี่ยนคนธรรมดาให้เป็นอัจฉริยะ – the little book of talent

52 เคล็ดวิชาเปลี่ยนคนธรรมดาให้เป็นอัจฉริยะ เป็นหนังสือที่รวบรวมวิธีการฝึกฝนตนเอง 52 ข้อ เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ สู่ความเป็นอัจฉริยะ

Copyright © 2017. All rights reserved.